Dámhachtain taistil & oiliúna

Spriocdháta: Leanúnach

Suim a dámhadh: €8000

Foirm ealaíne: Ailtireacht, Na healaíona agus míchumas, Na healaíona agus slainte, Na healaíona rannpháirteachais, Sorcas, Rince, Litríocht an Bhéarla, Litríocht na Gaeilge, Ceol, Ceoldráma, Seónna, Sráidealaine, Ionaid Tionóil, Na físealaíona, Daoine óga, páistí agus na healaíona

Cineál lucht éisteachta: Ealaíontóir,Eagraíocht

Comhoibriú No

Teileafón: 01 61 80 200


Tabhair faoi deara: Nuashonrú maidir le Taisteal agus Oiliúint

Is mian leis an gComhairle Ealaíon a chur in iúl nach mbeimid in ann tacú le hiarratais eile sna sráid-ealaíona agus seónna faoin Dámhachtain Taistil agus Oiliúna ó 1 Márta ar aghaidh.

Tá maoiniú fós ar fáil le tacú le hiarratais maidir leo seo a leanas: ailtireacht, rannpháirtíocht sna healaíona, sorcas, scannán, litríocht, ceol, ceoldráma, na healaíona traidisiúnta, ionaid, na físealaíona agus daoine óga, leanaí agus oideachas.

Déan na treoirlínte athbhreithnithe a fhoilseofar ar 1 Márta a sheiceáil. Idir an dá linn má tá tuilleadh faisnéise ag teastáil uait téigh i dteagmháil le cúntóir na foirme ealaíne nó an chleachtais ealaíon ábhartha. Tá sonraí teagmhála ar fáil sa liosta atá againn de theagmhálaithe agus chomhairleoirí ár bhfoirne: http://www.artscouncil.ie/en/contact_details.aspx

 

Spriocdháta

Níl aon spriocdhátaí foirmiúla ann don Dámhachtain Taistil agus Oiliúna. Glactar le hiarratais ar bhonn leanúnach. Ní mór diarratasóirí atá ag lorg tacaíochta le haghaidh cúrsaí foirmiúla (iarchéim nó cúrsa eile ar chomhchéim leis) agus le haghaidh deiseanna incháilithe eile a gcuid iarratais a chur isteach sé seachtaine ar a laghad roimh thús a gcúrsa nó a gcláir oibre.  Cuirtear in iúl duit nach féidir leis an gComhairle Ealaíon ráthaíocht a thabhairt iarratais a fhaightear níos lú ná sé seachtaine roimh thús cúrsa nó cláir oibre a mheas. 

Cuspóir agus tosaíochtaí na dámhachtana

Tá trí shraith sa dámhachtain seo. Is é an phríomhshraith ná Taisteal agus Oiliúint Amach, agus is dó seo atá an chuid is mó den mhaoiniú ar fáil; is é an dara sraith ná Taisteal agus Oiliúint Isteach, is é an tríú sraith ná Dámhachtain an Phointe Teagmhála Cultúrtha Idirnáisiúnta mar a leagtar síos thíos.

Taisteal agus Oiliúint Amach

Is é príomhchuspóir na Dámhachtana Taistil agus Oiliúna Amach ná tacú le daoine aonair ar mian leo leas a bhaint as oiliúint agus deiseanna forbartha gairmiúla eile thar lear, ina leagtar béim ar chleachtas ealaíon an duine féin a fhorbairt.

Déanfaidh an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna Amach rannpháirtíocht i ndeiseanna oiliúna aonuaire, i gcúrsaí nó i máistir-ranganna speisialta a éascú. Ní thacóidh an dámhachtain le hoiliúint fhoirmiúil iarchéime ach amháin sa chás ina dtaispeántar go soiléir go bhfuil an cúrsa nó an deis a roghnaíodh de chineál agus/nó ar leibhéal nach bhfuil ar fáil in Éirinn (d’fhéadfadh éagsúlachtaí idir na foirmeacha ealaíne a bheith i gceist; ní mór diarratasóirí fianaise a thabhairt gurb amhlaidh an cás.
I measc na samplaí eile de dheiseanna forbartha gairmiúla incháilithe tá; tionscadail taighde ghearrthéarmacha; scéimeanna cónaitheacha; rannpháirtíocht i gceardlanna; intéirneachtaí (seachas sna físealaíona); cláir mheantóireachta; freastal ar chomhdhálacha/sheimineáir.

Taisteal agus Oiliúint Isteach

Is é an príomhchuspóir atá le Taisteal agus Oiliúint Isteach ná tacaíocht a thabhairt do dhaoine aonair nó deagraíochtaí ar mian leo cuireadh a thabhairt do shaineolaithe ó thar lear oiliúint nó meantóireacht ar leibhéal ard a chur ar fáil i gcomhair forbairt ghairmiúil ealaíontóirí agus daoine eile atá ag obair go gairmiúil sna healaíona in Éirinn. Sa chás inar mian le duine aonair nó le heagraíocht saineolaithe dá leithéid a thabhairt isteach ó thar lear, is féidir leis an duine nó an eagraíocht iarratas a dhéanamh chun costas taistil agus lóistín an aoi (na n-aíonna) idirnáisiúnta a íoc. Íocfar na costais sin tar éis na cuairte, tar éis don duine nó don eagraíocht admhálacha a chur ar fáil. Ní mór diarratasóirí ainm an aoi a lua agus sonraí maidir leis an oiliúint nó an mheantóireacht atá le cur ar fáil a sholáthar.

Dámhachtain Taistil um Eoraip Chruthaitheach (fochlár Cultúir)

Ní thacaíonn an Dámhachtain Taistil um Eoraip Chruthaitheach (fochlár Cultúir) ach le hiarratais ó eagraíochtaí ealaíon a bhfuil sé ar intinn acu iarratais a dhéanamh ar mhaoiniú cultúir ón AE faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach 2014-2020. Tá sé i gceist go gclúdóidh an dámhachtain cuid de na costais a bhaineann le cruinnithe duine le duine le heagraíochtaí comhpháirtíochta san Eoraip, agus ní thabharfar tacaíocht maidir le costais chúrsaí ná le costais oiliúna. Maidir le gach iarratas ar an gclár, an Eoraip Chruthaitheach, ní féidir le heagraíochtaí cur isteach ach ar na costais a bhaineann le haon chruinniú amháin le comhpháirtí.

Ní mór d’iarratasóirí a bheith ábalta a léiriú go bhfuil iarratas ar an gclár, an Eoraip Chruthaitheach, á fhorbairt acu faoi láthair, agus ní mór dóibh a bheith ábalta sonraí a thabhairt maidir leis an tionscadal atá beartaithe acu agus maidir lena bpríomh-chomhpháirtithe. Beidh ar iarratasóirí a léiriú freisin cad é an leibhéal rannpháirtíochta atá acu faoi láthair leis na comhpháirtithe atá beartaithe. Is dócha nach rachaidh maoiniú a bheidh á thairiscint faoin bPointe Teagmhála Cultúrtha Idirnáisiúnta os cionn €2,000 agus, i bhformhór na gcásanna, beidh sé níos ísle ná sin. Tabharfar tús áite d’iarratais ina léirítear go bhfuil an eagraíocht tiomanta don tionscadal.

Níl tionscadail scannáin incháilithe chun tacaíocht a fháil faoin Dámhachtain Taistil um Eoraip Chruthaitheach (fochlár Cultúir).

Íoslódáil na dtreoirlínte dámhachtana

Is féidir leat na treoirlínte a íoslódáil mar PDF nó mar dhoiciméad Word i bhformáid mhór. Mura bhfeileann sé seo duit, déan teagmháil leis an gComhairle Ealaíon.

Seirbhísí ar líne


Tá suíomh Gréasáin seirbhísí ar líne nua seolta ag an gComhairle Ealaíon. Ní mór gach iarratas a chur isteach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne. Is féidir leat réimse leathan ábhair tacaíochta a uaslódáil i bhformáid leictreonach (suas le 20 MB san iomlán) i dteannta d’fhoirme iarratais.
Caithfidh tú clárú leis an suíomh nua sula mbeidh tú ábalta iarratas ar líne a dhéanamh. Tharlódh go mbeidh suas le cúig lá oibre i gceist sula ndearbhófar do chlárúcháin, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir. Cliceáil anseo chun clárú anois.

Chun faisnéis a fháil maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas:

  • Ceisteanna Coitianta na seirbhísí ar líne: liosta de cheisteanna coitianta maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh
  • Youtube: Treoir físe céim ar chéim maidir le conas foirm iarratais ar mhaoiniú a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil
  • Twitter: liosta de theachtaireachtaí faoi mhaoiniú ar Twitter

Aimsigh uirlis mhaoinithe