Dámhachtain taifeadta Deis

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €10000

Foirm ealaíne: Na healaíona traidisiúnta

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú Yes

Teagmhálaí: Karen Whelan / Catherine Boothman

Post: Traditional Arts Team

Teileafón: 01 6197805 / 6180263

Ríomhphost: traditionalarts@artscouncil.ie


Spriocdháta

Is é an 10/04/2014 ag 5.30 i.n. an spriocdháta don Dámhachtain Taifeadta Deis sa bhliain 2014.

Is é cuspóir Dhámhachtain Taifeadta Deis tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail taifeadta sna healaíona traidisiúnta nó do thionscadail taifeadta ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne, atá ag teacht le beartas na Comhairle Ealaíon i leith na n-ealaíon traidisiúnta. Tabharfar tús áite do thionscadail a léiríonn:

  • aird ar chaighdeán ealaíonta nuálaíocht tairbhe shuntasach do phobal na n-ealaíon traidisiúnta

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Tá an dámhachtain Deis oscailte do dhaoine aonair, do ghrúpaí, do bhannaí agus deagraíochtaí.

Glactar le tograí ó gach réimse de na healaíona traidisiúnta (ceol, amhránaíocht agus rince traidisiúnta agus na healaíona béil cosúil le scéalaíocht agus agallamh beirte).

Ní mór do thograí a fhaightear ó eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon faoi Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, faoi dheontais le haghaidh Clár Bliantúil, nó faoi dheontais le haghaidh Maoiniú Bliantúil fianaise a sholáthar gur tionscadal eisceachtúil atá i gceist agus go bhfuil sé taobh amuigh de théarmaí tagartha a ngníomhaíochtaí maoinithe.

Ní mór do ghníomhaíochtaí a mhaoinítear trí Deis, atá á reáchtáil ag coláistí/ollscoileanna, a bheith ar fáil don phobal.

Céard ar féidir leat cur isteach air?

Tá Dámhachtain Taifeadta Deis oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí agus déanfar machnamh ar thionscadail taifeadta (lena n-áirítear táirgeadh dlúthdhioscaí) mar seo a leanas: 

  • taifeadtaí a bhfuil suntas ag baint leo ó thaobh cartlainne de nó a bhaineann le ceol cheantar ar leith nó le stíl ar leith;
  • a chabhraíonn chun ceol/amhráin sheinnteora nó chumadóra chumasaigh nó ceol/amhráin
  • ó cheantar ar leith a chur ar fáil don phobal i gcoitinne;
  • a bhfuil téama nuálaíoch ar leith nó leagan amach ealaíonta nua acu;
  • atá mar chuid d’fhorbairt gairme duine aonair.

Is í an dámhachtain is airde atá ar fáil ná €10,000.

Conas ar cheart dom iarratas a dhéanamh?

TABHAIR FAOI DEARA LE DO THOIL: Ní mór foirmeacha iarratais a chur isteach ar líne. Sheol an Chomhairle Ealaíon suíomh gréasáin nua i gcomhair seirbhísí ar líne a chuireann ar do chumas iarratais a chur isteach go hiomlán ar líne. Beidh tú in ann réimse leathan ábhar tacaíochta a uaslódáil i bhformáid leictreonach mar aon le d’fhoirm iarratais.

Beidh ort clárú leis an suíomh ar dtús sula mbeidh tú in ann iarratas a dhéanamh ar líne. D’fhéadfadh suas le cúig lá oibre a bheith i gceist sula ndéanfar do chlárúchán a dhearbhú agus ar an ábhar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá a luaithe agus is féidir.

Dámhachtain

Íoslódáil treoirlínte faoi dhámhachtainí:

Deis Recording Gaeilge 2014 (0.10 MB, MS Word) 

Aimsigh uirlis mhaoinithe