Scéim Digitithe na bPictiúrlann

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €75000

Foirm ealaíne: Scannáin

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú Yes

Áisínteacht sheachtrach: Bord Scannán na hÉireann

Seoltaí leathanach gréasán na n-áisíneachtaí seachtracha: http://www.irishfilmboard.ie/

Teagmhálaí: Fionnuala Sweeney

Post: Head of Film

Teileafón: 618 02 64

Ríomhphost: fionnuala.sweeney@artscouncil.ie


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Bord Scannán na hÉireann Scéim Digitithe na bPictiúrlann

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon agus Bord Scannán na hÉireann dara babhta Scéim Digitithe na bPictiúrlann inniu.   Maoiníonn an Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt Scéim Digitithe na bPictiúrlann, atá ina comhthionscnamh idir an Chomhairle Ealaíon agus Bord Scannán na hÉireann. 

Tá an scéim deartha chun an méid seo a leanas a chinntiú:
 
(a) Go mbeidh teacht ag lucht féachana na hÉireann i ngach cuid den tír ar raon agus rogha clársceideal pictiúrlann a bheidh níos fairsinge ná an príomhshruth tráchtála; agus
(b) Go bhfuil an deis ag oibreoirí pictiúrlann in Éirinn a chuireann clársceideal neamhphríomhshrutha ar fáil trealamh teilgthe digiteach a shuiteáil ar chostas atá comhoiriúnach lena gcuid láimhdeachais agus a gcostas oibriúcháin.

Faoin scéim, cuirfear maoiniú caipitil ar fáil i dtreo an chostais a bhaineann le ceannach agus le suiteáil an trealaimh teilgthe dhigitigh d’oibreoirí pictiúrlainne lena mbaineann an méid seo a leanas:

(a) is féidir leo a thaispeáint go gcuirfidh suiteáil an trealaimh teilgthe dhigitigh ar a gcumas leas a bhaint as na deiseanna cultúrtha agus na deiseanna forbartha lucht féachana a ghabhfadh leis an teicneolaíocht nua; agus
(b) déanann siad tiomantas a thabhairt, a chothú nó a mhéadú chun clár éagsúil scannán a thairiscint ar bhonn leanúnach i rith na bliana.

Tá an Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt sásta maoiniú dar luach suas le €500,000 a chur ar fáil i leith na scéime, atá á bainistiú ag an gComhairle Ealaíon agus ag Bord Scannán na hÉireann.  Beidh dhá cineál maoinithe deontais caipitil á thairiscint: Mórthacaíocht Chaipitiúil - Teilgean Digiteach 2K DCI Caighdeánach (deontas uasta in aghaidh na suiteála: €75,000) agus Miontacaíocht Chaipitiúil  - Teilgean Digiteach níos lú ná 2K (deontas uasta in aghaidh na suiteála: €25,000).

Is éard is cuspóir na scéime ná líonra náisiúnta scáileán pictiúrlainne sainealaíne lena mbaineann cumas digiteach a thógáil agus a thacú in ionaid ar fud na hÉireann. Teastaíonn ón gComhairle Ealaíon agus ó Bhord Scannán na hÉireann freisin comhpháirtíochtaí a spreagadh idir oibreoirí pictiúrlann, údaráis áitiúla, ionaid, clubanna nó cumainn scannáin agus féilte scannáin d’fhonn an chuid is fearr a chur ar fáil do lucht féachana scannán ina gceantar féin.

Is é 17:00 Dé hAoine, 1 Deireadh Fómhair an spriocdháta chun iarratais a fháil i leith Scéim Digitithe na bPictiúrlann.  Tá treoirlínte i leith na scéime agus foirm iarratais ar fáil lena n-íoslódáil ó shuíomh Gréasáin Bhord Scannán na hÉireann (www.irishfilmboard.ie) agus ó shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon (www.artscouncil.ie).

Teagmháil

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le Fionnuala Sweeney ag an gComhairle Ealaíon ar 01 618 0264 nó le Teresa McGrane ag Bord Scannán na hÉireann ar 091 561398.

Íoslódáil an nótaí treorach agus an fhoirm iarratais

Aimsigh uirlis mhaoinithe