An scéim comhpháirteachais áitiúila

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €20000

Foirm ealaíne: Na healaíona áitiúla

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú Yes

Teagmhálaí: Regina OShea

Post: Local Arts Officer

Teileafón: 01 618 02 60

Ríomhphost: regina.oshea@artscouncil.ie


Tá tograí á lorg ag an gComhairle Ealaíon anois ó sheirbhísí ealaíon na n-údarás áitiúil, le haghaidh tionscadal a bheidh ag tosú in 2012 sa réimse lena mbaineann Éagsúlacht Chultúrtha agus na hEalaíona. Ba cheart iarracht a dhéanamh sa tionscadal idirchultúrtha atá beartaithe, tionscadail, acmhainní nó seirbhísí a fhorbairt atá uaillmhianach, nuálach agus forásach, agus an méid sin a dhéanamh trí chomhoibriú nua.

Is é an spriocdháta chun iarratais chuig an scéim seo a fháil ná Déardaoin an 28 Meitheamh 2012 ag 5.30pm. Beifear in ann iarratais a dhéanamh ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne ón: 24 Bealtaine 2012.

Is é cuspóir na scéime seo ná comhpháirtíochtaí agus comhoibriú nua a spreagadh idir údaráis áitiúla, eagraíochtaí ealaíne agus grúpaí nó eagraíochtaí ábhartha eile, ar leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus/nó idirnáisiúnta, agus tacaíocht a chur ar fáil dóibh. Ba chóir go mbeadh baint ag dhá údarás áitiúil ar a laghad le hiarratas ar bith.

Tugadh an tSraith lena mbaineann Éagsúlacht Chultúrtha agus na hEalaíona isteach sa scéim seo in 2010, agus níl ach an tsraith sin den scéim á fógairt i gcomhair 2012.  Is cuid thábhachtach é seo de Straitéis Éagsúlacht Chultúrtha na Comhairle Ealaíon le haghaidh 2012/3. Is é an cuspóir atá leis ná forbairt ar chumas idirchultúrtha a chur chun cinn sna healaíona i measc na n-údarás áitiúil. Creideann an Chomhairle Ealaíon go saibhríonn idirghníomhaíocht chultúrtha na healaíona in Éirinn trí dheiseanna a chur ar fáil do dhaoine rudaí a roinnt le chéile, a bheith ag ceistiú agus ag foghlaim óna chéile, agus chun tuiscint níos fearr a fháil agus athrú mar dhaoine. Tá tuilleadh faisnéise maidir le beartas agus straitéis nua na Comhairle Ealaíon i réimse na héagsúlachta cultúrtha le fáil anseo: http://www.artscouncil.ie/ga/areas-of-work/actions/arts-and-cultural-diversity.aspx

Is féidir iarratas a dhéanamh chuig an Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla in 2012 ar mhaoiniú le haghaidh seirbhísí, acmhainní nó tionscadail ealaíon comhpháirteach nuálach, le haghaidh ceachtar de dá chéim thionscadail:

  • Céim Taighde agus Forbartha, suas le huasmhéid €10,000
  • Céim Forfheidhmithe Tionscadail, suas le huasmhéid €20,000

Ó tugadh isteach an scéim seo in 2004, tá tacaíocht curtha ar fáil do roinnt mórthionscnamh comhoibritheach, agus tá príomhshruthú déanta ar roinnt dóibh chun iad a sholáthar ar bhonn leanúnach.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla, déan teagmháil le do thoil le Regina O’Shea, Oifigeach Ealaíon Áitiúil ag 01 6180260 nó ag regina.oshea@artscouncil.ie

 

Treoirlínte

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun cóip de na treoirlínte a íoslódáil:

 

Seirbhísí Ar Líne

Ní mór gach iarratas a chur isteach go hiomlán ar líne. Ní mór do gach iarrthóir leas a bhaint as suíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne - https://onlineservices.artscouncil.ie/Secure/Login.aspx?oldLang=en-ie&lang=gd-ge.

  • Cliceáil ar an gcnaipe ‘Déan iarratas’
  • Cinntigh go bhfuil do chuid sonraí cruinn agus cliceáil ar an gcéad chnaipe eile
  • Roghnaigh an Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla ón roghchlár anuas maidir le Maoiniú

Ní ghlacfar le hiarratais agus le doiciméadúchán tacaíochta i bhfoirm cruachóipe. Chun faisnéis a fháil maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas:

  • Ceisteanna Coitianta maidir leis na seirbhísí ar líne: liosta de cheisteanna coitianta maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh
  • Youtube: Treoir físe céim ar chéim maidir le conas foirm iarratais ar mhaoiniú a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil
  • Twitter: liosta de theachtaireachtaí faoi mhaoiniú ar Twitter

Aimsigh uirlis mhaoinithe