Scéim na scríbhneoirí sna príosúin

Spriocdháta: Leanúnach

Suim a dámhadh: €1000

Foirm ealaíne: Na healaíona rannpháirteachais, Litríocht an Bhéarla, Litríocht na Gaeilge

Cineál lucht éisteachta: Ealaíontóir

Comhoibriú No

Áisínteacht sheachtrach: An Roinn Dlí, Cirt, Comhionannais agus Athchó

Seoltaí leathanach gréasán na n-áisíneachtaí seachtracha:

Teagmhálaí: Veronica Hoen

Post: Coordinator, Writers in Prison Scheme

Ríomhphost: vmhoen@ipsedu.ie


Arna feidhmiú ag Oideachas sa tSeirbhís Phríosúin (An Roinn Dlí, Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí)

Déanann an Chomhairle Ealaíon cómhaoiniú ar an scéim seo ach is Oideachas sa tSeirbhís Phríosúin a riarann í. Tabhair faoi ndeara go bhféadfadh coinníollacha agus critéir eile a bheith ag baint leis an dámhachtain seo seachas na cinn a bhaineann le dámhachtana atá á riaradh go díreach ag an gComhairle Ealaíon. Ba chóir iarratais ar eolas nó foirmeacha iarratais a sheoladh go díreach chuig Oideachas sa tSeirbhís Phríosúín.

Cur síos

Soláthraíonn an scéim seo tacaíocht airgeadais do scríbhneoirí foilsithe áirithe chun ceardlanna nó léamh a thabhairt in aonad oideachais nó leabharlann ar bith i bpríosúin de chuid na Poblachta. Mairfidh na léamha nó ceardlanna ar feadh uair nó dhó. Ag braith ar riachtanais an mhúinteora, na scoile nó an leabharlannaí, is féidir léamh a dhéanamh uair amháin agus ceardlann a dhéanamh i sraith chuairteanna (cúig nó sé go bliantúil). Dámhtar €1,000 in aghaidh na ceardlainne ar an meán. Tá painéal de scríbhneoirí leasmhara agus iad cáilithe mar is cuí ann cheana féin. Ba cheart don té ag a bhfuil suim acu a bheith ar an bpainéal dul i dteagmháil leis an gcomhordaitheoir. Má tá duine ainmnithe ar an bpainéal, ní hionann sin is a rá go mbronnfar dámhachtain air/uirthi.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Oideachas sa tSeirbhís Phríosúin téigh chuig www.pesireland.org.

Spriocdháta

Dada. Glactar le hiarratais am ar bith sa bhliain acadúil.

Sonraí teagmhála

Bernadette Butler

Comhordaitheoir, Scéim na Scríbhneoirí sna Príosúin

An tAonad Oideachais

Príosún an Chaisleáin Riabhaigh

Caisleán Riabhach

Co. Ros Comáin

Teil: +353 94 962 5290

Facs: +353 94 962 5401

Ríomhphost: bernbutler@yahoo.com 

Gréasán: www.pesireland.org

Aimsigh uirlis mhaoinithe