Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Dámhachtain Tionscadail, 2013, Babhta 2


Panel: Catherine Nunes, John Scott, Liz Roche, Nicholas Carolan, Ríonach Ui Ogain, Len Graham, Sean Walsh, Lynette Moran, Marie Brett, Michael Nielson, Evangelia Rigaki, Gary Sheehan, Deborah Kelleher, Martin Healy, Oliver Dowling, Tessa Giblin.


Ag tacaíocht tionscadail ag tosú i 2013. Bhí 277 n-iarratas ann don bhabhta seo; le 62 dhámhachtain molta arbh fhiú € 1,578,151.00 iad.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

126

Sraith tionscadal deartha le dul i ngleic leis na luchtanna féachana trí cónaitheachtaí, trí thaispeántais ghailearaí agus trí phlé.

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€15,000

ANU Productions

Le VARDO CORNER a chur i láthair, saothar ardfhisiciúil mar shárthaispeántas na forbartha ag Féile Téatair Bhaile Átha Cliath.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€17,000

Askeaton Civic Trust

Le tacaíocht a thabhairt do ghníomhaireacht ealaíonta in Eas Géitine agus í a chomhthéacsú trí chlár uaillmhiasnach, le hacmhainní chun tuiscintí nua ar an réigiúin trí chomhoibriú idirnáisiúnta a spreagadh agus clár a bheadh ceaptha bheith nuálaíoch go sóisialta is go cultúrtha a cheadú mar mhúnla an ardchaighdeáin.

Na físealaíona

Comhairle Contae Luimnigh

€20,000

Association of Irish Composers

Le 'canóin' shaothar reatha Éireannach a bhunú; bainte amach trí óstáil ceolchoirme ataibhsithe, coimeádaithe ag sárthaibhseoirí na hÉireann ach go háirithe ; éascaithe le tarraingt ar, agus ag neartú ar ghréasán chumadóirí Éireannacha a bhfuil ag obair sna hollscoileanna agus i láthair ceoil ar fud na tíre.

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,900

Brown, Noelle

Léiriúchán téatair nua agus bhunaidh a chur i láthair agus a thaibhsiú mar chuid d'Fhéile Fringe 2013, ag briseadh fearann téatair nua lena chuid stíl insinte faisnéisiúla, lena chuidtheilgin fhíse agus lena chuid scóir cheoil.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,000

Byrne, Rhona

Le próiseas comhoibríoch idir an ealaíontóir, an coimeádaí oideachasúil agus an foilsitheoir / teach foilseacháin. Leis an gcéim fhorbartha agus fhréámhshamhaltaithe a acmhainniú i gcomhar foilseachán / fearas 'gníomhaíochta', agus le féidearthachtaí d'fhoilseacháin ealaíne do pháistí a bhfiosraíonn ealaín, spás agus idirghníomhú.

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,840

Carpio, Sean

Le cúig lá a chaitheamh ag forbairt, ag réamhléiriú agus ag comhoibriú ar cheol nua don triúr Pinto. Le stór ceoil agus teanga an grúpa a fhorbairt. Leis an saothar seo a chur i láthair chuig lucht féachana is éagsúlaí agus is féidir i bhfoirm cheolchoirme, plé roimh an gceolchoirm, agus mar réamhléirithe oscailte.

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€5,390

Cartmell, Selina

Le hathobair shamhlaíoch is ionathrach ar Romeo and Juliet de chuid Shakespeare a stáitsiú sa Project Arts Centre i 2014.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€61,000

Commonage

Le deiseanna nua do chleachtas ailtireachta comhoibrithe a sholáthar. Le cur chuige do rannpháirtíocht dhaoine fásta le míchumas a fhorbairt chun go ndearfaidís réitigh chruthaitheacha inniúla do riachtanais thithíochta s'acu. Le torthaí a scaipeadh go leathan le huaillmhian chun dul i bhfeidhm ar pholasaí ailtireachta agus míchumais.

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€37,687

Concorde

To create a concert series which focuses on the creation of new work, collaboration between performers and composers, intimate listening experiences. To enable Concorde to review existing repertoire and engage with new work. To offer selected Irish composers at least three performances of new work.

Ceol

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€22,900

Connolly, Denis

Le sraith ealaíne a léiriú i bhfoirm ghléás cinn optúila n-athraíonn an radharc s'againne ar an saol agus a cheadaíonn dúinn feiceáil mar a bhfeiceann ainmhithe áirithe. Leis na gléis chinn a chaitheamh mar phíosaí dealbhóireachta, a gclaochlaíonn an feiceálaí go healaín; agus a dtaispeánann iad seo i Zú an Marbh san Ard-Mhúsaem, a fhíosraíonn an meon i gcomhthéacs an hiarsmalainne.

Na físealaíona

Idirnáisiúnta

€24,685

Daly, Fergus

Le scannán turgnamhúil a chruthú ina ngairtear ar stair agus ar thíreolas le go bhfiosrófar teorannacha an taithí daonna a thugann aghaidh don phíonós, don chéasadh agus do mí-úsáid cumhachta.

Scannáin

Comhairle Cathrach Chorcaí

€31,200

Decadent Theatre Company

Le léiriúchán ar ardchaighdeán de Defender Of The Faith a chruthú i gcomhar le foireann chruthaitheach chreidiúnach, agus léiriúchán ar camchuairt a léiriú ag 13 láthair réigiúnda.

Téatar

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€85,000

Dyas, Veronica

Le saothar nua téatair a léiriú a gceistíonn Éire na linne seo i dtaobh daoine gan dídean, tithíocht agus spioradáltacht.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€12,000

Fahy, Therese

Le bailiúchán speisialta de phíosaí don phianó a chruthú, scríofa go sonrach do lámha beaga ag sé chumadóir Éireannacha móra le rá. Le sé cheardlann phoiblí a chur i láthair ina leanfar ar aghaidh go dtí an príomhcheadal domhanda. Leis na sé shaothar a thabhairt isteach i sraith cheolchoirme samhlaí, ina gcuirfear sean agus nua le chéile go healaíonta.

Ceol

Comhairle Contae Fhine Gall

€26,800

Fitzgerald, Emma

Le comhoibriú i gcomhar le hÁine Stapleton i gcruthú chóiréagrafaíocht bhunaidh ar a dtugtar Lurky Lurky air/uirthi. Déanfaidh Amharclann an Chocolate Factory i Nua Eabhrac coimisiúnú ar Lurky Lurky. Déanfaidh Emma Fitzpatrick agus Stapleton taibhsiú air le heagarthóireacht fhíseáin bheo ó Brian Rogers, an stiúrthóir ealaíonta sa Chocolate Factory.

Rince

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€39,245

Gare St Lazare Players Ireland

Comóradh 60 bliana ar Waiting for Godot ag Féile Téatair Bhaile Átha Cliath 2013 i léirmhíniú nua atá reatha is beathúil le luachanna breátha léiriúcháin.

Téatar

Comhairle Contae Chorcaí

€33,000

Gúna Nua Theatre

Leis an chéad taibhsiú domhanda de Faith le Paul Meade i gcomhar leis an Amharclann Phobai a leiriú agus le turas go 13 láthair ar fud na tíre a dhéanamh le linn Feabhra / Márta 2014 tríd na gréasáin Imeall agus Nomad.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€55,000

Heaney, Eoin

Le scannán turgnamhúil a thaighdiú agus a fhorbairt a dtéann i ngleic le nádúr timthriallach agus iompar atriallach i sochaí reatha na hEIreann.

Scannáin

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€37,000

Higgins, Michael

Le cainéal scannáin amháin a dtugann isteach mioninsint theibí a léiriú fad is a bhfuil teicnící scannánaíochta i gcodarsnacht lena chéile á úsáid, spreagtha ag insint fhicseanúil agus ag cineama faisnéise.

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€3,650

Kelly, Sonya

Le comhoibriú i gcomhar le dramaturg / stiúrthóir chun forbairt a dhéanamh ar choincheapanna úra ar thionscadal aonair nua agus na torthaí a léiriú do chomhlachtaí agus do léiritheoirí inspéise.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,000

Kenny, Sorcha

Le léiriúchán téatair nuálaíoch nua faoi fhéiniúlacht na mban a chruthú agus a thabhairt agus chun dul i ngleic leis na ceisteanna crua a thugann aghaidh ar mhná sa sochaí reatha agus athrú comhfhiosacht a chur i mbun.

Téatar

Comhairle Contae Fhine Gall

€32,000

Kimura, Izumi

Le comhoibriú leis an ngiotáraí Shane Latimer agus leis an ndrumadóir Matthew Jacobson. Le ceol nua a chruthú ó dhian-réamhléirithe, agus taifead a dhéanamh ar an taibhsiú go gairmiúil. Leis an gceol sáriomasach seo a thabhairt isteach do lucht féáchana ÉIreannach ar shnagcheol, ar cheol clasaiceach-reatha, ar cheol leictreonach agus tuilleadh eile.

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€3,590

Knight, Trevor

Le saothar ildánach nua ceol-lárnaithe ar a dtugtar 'Filthy Angel' air a chruthú chun léiriúcháin sa Project Arts Centre i mBaile Átha Cliath. Le scór do ghuth, d'uisceafón leicteonach agus do chláirseach trí chomhoibriú a réadtiomnú agus a chumadh. Le leanúint ar aghaidh le caidrimh ealaíonta chomhoibríocha bunaithe thar blianta fada a fhorbairt.

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€32,649

Lane, Tom

Le cumadóireacht nua a chruthú le haghaidh taibhsithe phoiblí ag Droichead Samuel Beckett i mBaile Átha Cliath, ar a dtugtar HARP: A River Cantata air. Déanfaidh Amharclann heoldráma Ulysses bainistíocht ar thaibhsiú an phíosa, mar chuid d'Fhéile Fringe i Meán Fómhair 2013. Gníomhóidh an píosa seo an droichead le bheith mar an uirlis cheoil is mó in Éirinn.

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€34,480

Langan, Clare

Gearrscannán suite i saol measta amach anseo, ag úsáid teicnící scannánaíochta turgnamhúil le píosa 'scannáin cartlainne' de réir dealraimh.

Scannáin

Comhairle Contae Chiarraí

€50,000

Lehane, Ruth

Le seó aonmhná grinn a léiriú agus a thaibhsiú, a dtugann dúshlán ar an ngnáthmheon faoi fhoirm is faoi fheidhm théatair na sróine deirge.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€24,000

Lismore Castle Arts

Le clár taispeántas agus imeachtaí thar tréimhse sé mhí a stáitsiú; Le físealaíona ar ardchaighdeán a thacú, i gcomhar le cláreagrú pobal-lárnaithe in Éirinn faoin tuath; agus le cleachtas reatha san Oirdheisceart a chruthú agus a fhorbairt.

Na físealaíona

Comhairle Contae Phort Láirge

€6,000

Lynch, Sean

Le corpas ealaíne a chríochnú le haghaidh thaispeántas aonair sa Ríocht Aontaithe agus ag seónna eile ina dhiaidh. Le forbairt ar dhearcadh criticiúil a leanúint chuig thuiscint na réimse poiblí a bhfuil cuí go hidirnáisiúnta; agus le dul chun cinn teicniúil i léiriúchán shleamhantheilge le guthuithe sioncrónaithe ar aon am.

Na físealaíona

Comhairle Contae Chiarraí

€14,300

Mac Erlaine, Seán

Leis an sacsofónaí Hayden Chisholm, a bhfuil clú is cáil air ar fud an domhain, a thabhairt go hÉirinn le hobair chomhoibríoch a chruthú. Le píosa Love in Numbers de chuid shaothair Hayden a thaibhsiú san Eaglais Úinitéireach i mBaile Átha Cliath, Samhain 2013. Le ceathrar sacsofónuithe a threorú, tiomnaithe do shaincheol nuálaíoch a mbaineann leis an uirlis sin ach go háirithe.

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,600

Martin, Emma

Le léiriúchán téatair dhamhsa a chruthú, ina n-úsáidtear fínscéal clúiteach chun nascadh le cultúr an tseanchais agus le seanchaíocht, ag obair le foireann ildánach agus le foireann ealaíonta ar a bhfuil an-chuid taithí acu. Leis an bpíosa a léiriú le linn Féile Damhsa Bhaile Átha Cliath agus Féile Ealaíon Éigse i 2014.

Rince

Comhairle Contae Cheatharlach

€39,850

McAree, Paul

Le taispeántas il-láithreach a léiriú i Lúnasa 2013, i nGailearaí Monstertruck agus FLOOD. Le cuireadh a thabhairt do bheirt choimeáduithe le dhá cheann as ceithre thaispeántas ó Meán Fómhair 2013 go Bealtaine 2014. Le himeacht aonuaire ón ealaíontóir Sonia Shiel a chur i láthair san Fhómhar i 2013; agus le hábhar comhthéacsúil a choimisiúnú le taobh gach tionscadail.

Na físealaíona

Comhairle Contae Fhine Gall

€10,000

McCann, Kevin

Le scannán turgnamhúil suite i Meicsiceo a bhfíosraíonn an intinn, an corp agus an anam a léiriú, agus scrúdaíonn croíréimsí a mbaineann leis an saol, leis an mbás agus leis an athbhreith.

Scannáin

Comhairle Contae an Chabháin

€27,000

McDonagh, Leonie

Le seó nua damhsa a chruthú a fhiosraíonn an dearcadh sóisialta ar an gcorp, ag obair le damhsóirí ardchumasacha agus le stiúrthóir. Leis an saothar a thabhairt ar camchuairt ar fud Éireann agus go hidirnáisiúnta ón bhFómhar 2013 ar aghaidh trí 2014. Leis an saothar seo a úsáid chun forbairt sa bhreis ar luchtanna féachana in Éirinn agus go hidirnáisiúnta.

Rince

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€19,211

McDonagh, Rosaleen

Le léiriúchán dráma nua inrochtana ar ardchaighdeán a léiriú. Le hobair le stiúrthóir Graeae Jenny Sealey, príomhchleachtóir domhanda i réimse chleachtas ealaíon míchumais. Le comhoibriú le taibhseoirí gairmiúla a maireann le míchumas chun saothar a chruthú atá fírinneach is athláithritheach.

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€34,000

MCKEVITT, UNA

Le leathnú ar na féidearthachtaí d'fhís ag teacht aníos do Long Day's Journey Into Night mar léiriúchán as an suíomh a bhfuil dlúth is tumthach trí thaighde agus turgnamhaíocht phraicticiúil.

Téatar

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€21,000

Moore, Padraic

Le tionscadal ina bhfuil taispeántas agus foilseachán mar chuid de a fhorbairt agus a thabhairt. Ceadfaidh an tionscadal seo forbairt chleachtais trí chomhoibriú le scríbhneoirí agus le healaíontóirí, le corpas nua scríofa a léiriú agus cinneadh lastliosta a dhéanamh a thagann tríd ón taighde ar an Dublin Theosophical Society rinneadh thar tréimhse shínte.

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€22,045

Moukarzel, Bush

Le léiriúchán téatair nuálaíoch a dtéann i ngleic le téamaí sóisialta a thabhairt, bunaithe ar fhíor-thragóid a tharla in Éirinn sa bhliain 2000 trí chomhoibriú le pearsanra den chaighdeán is airde le heispéireas téatair bhunaidh a chruthú.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€43,000

Nee, Little John

Le foireann a thabhairt le chéile a sáraíonn ina réimse cleachtais, chun píosa nua ar a dtugtar Blue Train to Clifden air a fhiosrú, a chruthú, a réadtiomnú agus thabhairt chun acmhainne.

Téatar

Comhairle Contae na Gaillimhe

€14,000

Nolan, Jim

Leis an chéad taibhsiú domhanda de Dreamland ón drámadóir clúiteach Jim Nolan a léiriú, comhléirithe ag Garter Lane agus Everyman i gcomhar leis an Project Arts Centre.

Téatar

Comhairle Contae Phort Láirge

€81,000

O'Donoghue, Liv

Le dhá phíosa nua a fhorbairt, ar a dtugtar 'Hear me sing your song' agus 'With raised arms' orthu. Le leanúint ar aghaidh chun caidrimh chomhoibreacha a chothú i gcomhar le grúpa ealaíontóirí trí chónaitheachtaí. Leis an saothar a léiriú sa Firkin Crane i gCorcaigh agus sa Project Arts Centre i mBaile Átha Cliath.

Rince

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€21,080

Occupy Space

Le sraith thaispeántas agus imeachtaí nuálaíoch is spreagúil a fhorbairt, ag cur Cathair Luimnigh chun cinn mar chroílár cultúrtha, le deiseanna a sholáthar d'ealaíontóirí agus do choimeáduithe chun taithí a fháil agus a saothar a chur chun cinn, agus chun pobal láidir ealaíon a chur chun cinn i Luimneach.

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Luimnigh

€15,000

Paper Visual Art Journal

Le cruthú, i gcomhar le Atelier, sraith chruachóipeanna áitsonracha ar ardchaighdeán i mBaile Átha Cliath, san Iar-Iarthuaisceart agus i Luimneach. Le forlíonadh a bhailiú agus a dhearadh, i gcomhar le mic léinn ó Institiúd Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, a foilseofar idir na heagráin i mBaile Átha Cliath agus san Iar-Iarthuaisceart.

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€10,000

Phelan, Alan

Le léiriúchán ar ghearrscannán nua ar teideal Edwart & Arlette dó. Leis an tionscadal a fhorbairt trí chomhoibriú idir na haisteoirí i gcruthú scannáin thurgnamhaígh den chaighdeán is airde; agus leis an saothar a thaispeáint i ngailearaí agus i gcomhthéacsanna féile scannáin a síneann amach do phobal ag éirí níos leithne.

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€20,000

Preissner, Stefanie

Leis an bhfeiniméan cultúrtha in Éirinn ar luachanna polaitiúla ó oidhreacht a chur faoi chaibidil trí thaighde agus trí fhorbairt ar phíosa téatair faoin ndílseacht ó oidhreacht d'Fhianna Fáil.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,500

Rooney, Michael

Le comhoibriú i gcomhar le cleachtóirí ealaíon chun tionscadal taibhsithe ealaíon traidisiúnta nuálaíoch ar mórscála a thaighdiú, a fhorbairt agus a léiriú. Le saothar WB Yeats a úsáid mar inspioráid d'eilimintí cruthaitheacha an phíosa. Leis na healaíona traidisiúnta a chomhcheangail le sorcas agus téatar trí phóisis chomhoibríocha chruthaitheacha le chéile.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Shligigh

€60,000

RUA RED

Le saothar cóiréagrafaiciúil a léiriú a n-athraíonn dearthcaí agus a spreagann comhoibriú. Baineann an léiriúchán nua le comhoibriú idir ealaíontóir damhsa darbh ainm Jessica Kennedy, déantóir scannáin darbh ainm John McIlduff, agus RUA RED in Ionad Ealaíne Átha Cliath Theas.

Rince

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€25,090

Seward, Libby

Le damhsa nua agus léiriúchán téatair fhisiciúil a réadtiomnú agus a léiriú. Déanfar é seo a léiriú mar thaibhsiú promanáide laistigh de shuiteáil fhísealaíon i láthair nach téatar í, le bunscript agus bunscór fuaime ina dtaispeánfar ag Imagine Arts Festival, Port Láirge i nDeireadh Fómhair 2013.

Rince

Comhairle Contae Phort Láirge

€12,000

Shiels, Sarah Jane

Le píosa tomthéatair a chruthú, ar a dtugtar CARE air, le taibhsiú in ospísí agus in amharclanna i mí Feabhra 2014. Fiosrúchán is ea CARE i gcúram maolaitheach i gcomhar le foireann Ospís Prionnsias Naofa, i Rath Eanaigh is i mBaile Bhlainséir.

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€39,949

Smalis, Angeliki

Le taibhsiú a chóiréagrafú a bhfiosraíonn seachmall spáis mar a bhfuil frámaithe ag an gceamara físeáin. Le físeán críochnaithe a chruthú le scaipeadh sna féilte, sna gaillearuithe, srl. Le foclaíocht Angeliki sa damhsa a leathnú agus le taithí luachmhar a fháil le damhsa scáileáin trí phróiseas comhoibríoch.

Rince

Comhairle Cathrach Luimnigh

€16,000

Strain, Kate

Le taighde staire ar leith ar ochtar coimeáduithe nár tugadh faoi deara; le hochtar ealaíontóirí ag teacht aníos a choimisiúnú chun go cruthóidh siad saothar nua mar fhreagra ar an taighde seo; agus le sraith léachtanna taibhsiúla a fhorbairt go comhoibríoch mar ardán do chomhléiriú an taighde seo agus do shaothar nuachoimisiúnathe.

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€15,493

THEATREclub

Leis an chéad taibhsiú HISTORY, coimisiún ealaíne poiblí d'Eastát Mícheál Naofa, agus cuid dheiridh na tríolóige faoi stair sóisialta in Éirinn a chur i láthair sa Project Arts Centre i mí na Nollag December 2013.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€43,000

THISISPOPBABY

Le píosa téatair a chruthú a n-ionadaíonn glúin lucht an téatair trí mhianadóireacht ar an gcanóin liteartha in Éirinn chun radhairc hibrideacha measctha le popaestéitidil reibiliúnach a dhéanamh.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€21,000

Tighe, Dylan

Le tréimhse thaighde is fhorbartha ar thionscadal nua a ghlacadh mar chúram a bhfíosraíonn an oidhreacht a bhaineann le fuascailteoir Éireannach na Silé Bernardo O'Higgins.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,800

Unit 1

Le luchtanna féachana nua d'ealaín thaibhsithe Éireannaí a fhorbairt trí: cúig thaispeántas trasghlúine, a chuireann 20 ealaíontóir faoi bhráid; dhá sheimineár ar scríobh agus ar choimeádú ealaíne thaibhsithe; tuiscint agus forbairt an fhoirm a fheabhsú; ag foilsiú scríbhneoireacht criticiúil nua ar ealaín thaibhsithe Éireannaí.

Na físealaíona

Comhairle Contae Chill Dara

€10,000

Walshe, Jennifer

Le cartlann fhicseanúil a réadtiomnú ar stair an cheoil avant garde in Éirinn, ag áíreamh cumadóireachtaí, filíocht fhuaime, taifeadtaí, aistí, agus podchraoltaí. Le comhoibriú i gcomhar le ceoltóirí, acadúluithe, iriseoirí, léiritheoirí raidió and innealtóirí fuaime i gcruthú na cartlainne. Le suíomh gréasáin agus ríomhleabhar a dhéanamh.

Ceol

Comhairle Contae Ros Comáin

€19,569

Weir, Grace

Le scannán nua a shiútáil, a forbraíodh le linn chónaitheacht d'ealaíontóirí i Scoil na Fisice i gColáiste na Trionóide. Taistlíonn an scannán thar na stairí, ag gluaiseacht thar fearann na healaíne agus na heolaíochta, go crochadh péintéireachta ag Mainie Jellett sa scoil. Le tuairimí faoi sholas, faoi am agus faoi scríobh an stair a fhiosrú.

Na físealaíona

Comhairle Contae Liatroma

€20,024

White, Louise

Le coincheap ard-dearadh a úsáid trí shainghearrthóga beochana agus trí shaothair ealaíne a theilgean ag físealaíontóirí le go bhfiosrófar straitéisí ar son dearfacha agus athnuachana mar fhreagra do na foirgnimh thréigthe i measc na bpobal.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€33,000

Wilson, Naomi

Le gearrscannán a dhéanamh ina mínítear smionagar an íomháineachais íocónaigh ó thraidisiún sheanchas na hÉireann.

Scannáin

Comhairle Contae an Chláir

€40,900

Wycherley, Mary

Le scannán damhsa a chruthú a dtéann i ngleic le lucht féachana trí pháirtnéireachtaí agus uraiceachtaí ildánacha. Le caidreamh físe is ionathrach a ardú idir an damhsa agus an scannán le cleachtas damhsa Joan Davis a aistriú go comhthéacs scannánaíochta.

Rince

Comhairle Contae Chorcaí

€40,000

Young, Catherine

Le saothar nua damhsa ar a dtugtar 'Woman Stood Regardless' a thaighdiú agus a fhorbairt do thaibhsithe beo. Leis an saothar a thaibhsiú ag ceithre láthair i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i gCiarraí. Le ceardlann agus plé iarseó a sholáthar ag gach láthair le dul i ngleic leis an lucht féachana.

Rince

Comhairle Contae Chiarraí

€25,524


Dámhachtain Tionscadail, 2013, Babhta 1


Panel: Deirdre Moynihan, Brian Carson,Linda Buckley, Katherine Atkinson,Lucina Russell,Claude Madec,Peggy Sue Amison,Tara Byrne, Daniel Jewsbury,Jurgen Simpson, Phelim Donlon, Deborah Kelleher, Chantal McCormick, Dominic Campbell, Jenny Roche, Catherine Young, Marian Lennon, Margaret Corkery, Neil Connolly, Mark O'Halloran


Ag tacaíocht tionscadail ag tosú i 2013. Bhí 217 n-iarratas ann don bhabhta seo; le 48 dhámhachtain molta arbh fhiú € 1,442,229.00 iad.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

ANU Productions

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€47,700

Association of Irish Composers

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,000

Brett, Marie

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Chorcaí

€26,500

Broken Talkers

Téatar

Comhairle Contae Fhine Gall

€49,100

Byrne, Oisin

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,000

Chrysalis Dance

Rince

Comhairle Contae na Gaillimhe

€35,455

Cinemobile

Scannáin

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€20,000

Cleary, Siobhan

Ceoldráma

Comhairle Contae Shligigh

€13,000

Commonage

Na físealaíona

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€9,500

Conroy, Amy

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€77,300

Cork Operatic Society

Ceoldráma

Comhairle Cathrach Chorcaí

€73,500

Cousson, Guillaume

Sorcas

Comhairle Cathrach Chorcaí

€9,103

Cutaya, Michaele

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€18,000

De Buitlear, Niall

Na físealaíona

Comhairle Contae Fhine Gall

€5,000

Decadent Theatre Company

Téatar

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€99,500

Depaul Ireland

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€30,370

Doyle, Roger

Ceoldráma

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€79,982

Dublin Sound Lab

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€24,000

Duggan, Brian

Na físealaíona

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€10,000

Enclave Review

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€6,700

Ether Productions

Sorcas

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€18,000

Fortas, Darek

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,400

Fouéré, Olwen

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€49,000

Garry, Mark

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,500

Haouche Perren, Lanka

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€33,200

Hill, Mark

Sorcas

Comhairle Contae Dhún na nGall

€4,200

junk ensemble

Rince

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€40,000

Kaleidoscope Night

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€30,000

Kennedy, Gareth

Na físealaíona

Comhairle Contae Liatroma

€10,970

Knezevic, Barbara

Na físealaíona

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€10,185

Livin Dred Theatre Company

Téatar

Comhairle Contae an Chabháin

€75,100

McAtamney, Aoife

Rince

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€20,000

Monster Truck Gallery and Studios

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€19,500

Morley, Megs

Na físealaíona

Comhairle Contae na Gaillimhe

€11,915

Murphy, Luke

Rince

Comhairle Cathrach Chorcaí

€27,990

Nilsson Waller, Maria

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,150

O'Dwyer, Adele

Ceol

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

€20,000

Ormston House

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Luimnigh

€23,220

Rashidi, Rouzbeh

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€15,000

Resurgam

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€32,000

Rigaki, Evangelia

Ceoldráma

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€46,433

Sex, Naomi

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,500

Sligo Jazz Project

Ceol

Comhairle Contae Shligigh

€30,000

Theatre Lovett

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,900

Tierney, Moira

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€29,371

Wide Open Opera

Ceoldráma

Comhairle Contae na Mí

€77,085

Winters, Carmel

Téatar

Comhairle Contae Chorcaí

€94,400

Woods, Steve

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€41,500