Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Faoin Dámhachtain Coimisiún sa Cheol 2013


Panel: Imelda Dervin, Rachel Holstead, Michael Alcorn, Richard McDonnell


Fuair an Chomhairle Ealaíon 41 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 16 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Carey, Colm

Leis an gcumadóir Éireannach David Coonan a choimisiúnú chun saothar nua suntasach a scríobh d'orgán aonair a bhfiosraíonn go huile is go hiomlán, ina mbaineann comhoibriú leis an gcoimisinéir, le féidearthachtaí ceolmhara is timbréacha na huirlise, leis an aidhm go gcruthófar breis nua suntasach do stóras ceoil orgáin na ceolchoirme.

Ceol

Idirnáisiúnta

€5,000

Clonmel Junction Festival

Leis an gcumadóir Wolfgang Sauseng a choimisiúnú chun an dán, All Souls le Michael Coady, a chur i bhfoirm cheoil do chór, do cheolfhoireann aireagail agus do ghuth aonair. Le forbairt agus uaillmhian an Junction Festival Choir Chluain Meala a chur ar aghaidh, le ceardlanna ar fud an phróisis choimisiúnaithe. Leis an bpíosa a thaibhsiú ag an Junction Festival Chluain Meala i 2015.

Ceol

Comhairle Contae Thiobrad Árann Theas

€8,000

Contempo Quartet Partnership

Le hIan Wilson a choimisiúnú chun saothar nuálaíoch a scríobh chun ceiliúradh ar 10 mbliana den Pháirtnéireacht Cheathairéid Contempo Quartet Partnership mar Ensemble Cónaithe na Gaillimhe. Beidh seo an chéad phíosa do cheathairéad téadach a dtugann isteach Boss RC-300 loopstation. Beidh an saothar seo spreagtha ag scéal 'Threibheanna' na Gaillimhe agus a beidh sé le taibhsiú le linn séasúr 2013/14.

Ceol

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€8,000

Cork International Choral Festival

Féile Chórúil Idirnáisiúnta Chorcaí agus an An Cór Aireagail Náisiúnta le coimisiúnú ar shaothar córúil de chuid David Fennessy. Déanfar chéad thaispeáint air ag an bhFéile Chórúil Idirnáisiúnta Chorcaí 2014 agus ina dhiaidh sin scrúdófar é ag Seimineár ar Cheol Córúil Nua.

Ceol

Comhairle Cathrach Chorcaí

€7,000

Cork Midsummer Festival

Leis an gcumadóir Linda Buckley a choimisiúnú chun soathar ceoil nua reatha a scríobh. Leis an saothar a thaispeáin don chéad uair ag Féile Lárshamhraidh Chorcaí 2014, taibhisthe ag Crash Ensemble. Leis an saothar a thabhairt isteach go stór ceoil Crash i gcomhar taibhsithe idirnáisiúnta amach anseo, ina gcuirfear Linda Buckley agus ceol ÉIreannach reatha chun cinn.

Ceol

Comhairle Cathrach Chorcaí

€8,000

Dullea, Mary

Le cumadóireacht ar bhunsaothair do The Fidelio Trio de chuid John Buckley a choimisiúnú. Beidh chéad thaibhsiú ar siúl i mí na Samhna 2013 le tuilleadh taibhsithe i gCill Chainnigh agus i Londain le linn 2013/14.

Ceol

Idirnáisiúnta

€5,500

Hawk's Well Theatre

Le sraith nua cheol a choimisiúnú le bheith taibhsithe don chéad uair ag Amharclann Hawk’s Well le linn an Sligo Jazz Project i mí Iúil 2013. Le húsáid a bhaint as iontaisí meigilíteacha tíre i Sligeach mar spreagadh don phíosa. Le meascán cruthaitheach is bríoch filíochta agus ceoil tíre le snagcheol laistigh den phíosa a fhorbairt.

Ceol

Comhairle Contae Shligigh

€6,000

Irish Association of Youth Orchestras

Le saothar nua ó chumadóir óg darbh ainm, Sam Perkin, a choimisiúnú chun sonrú ar an 25ú cúrsa den Chúrsa Ceoil Aireagail ConCorda agus an 20ú bliain i 2013. Le taibhsiú mar chuid den obair chúrsa i 2013 agus cúrsaí eile amach anseo.

Ceol

Comhairle Cathrach Chorcaí

€3,500

Irish Chamber Orchestra

Le Garrett Sholdice a choimisiúnú chun coinséartó pianó do phianódóir Éireannach, Michael Mc Hale. Oibreoidh an chumadóireacht seo mar píosa aonair, ach leis an nuálaíocht curtha leis ag obair mar réamhdhréacht ar ceann amháin de choinséartónna pianó de chuid Mozart, an KV 488.

Ceol

Comhairle Contae Luimnigh

€5,000

Johnson, Martin

Leis an gcumadóir Stephen Gardner a choimisiúnú chun scríobh ceathairéad vióla nua to write le bheith taibhsithe ag Altissimo agus le cuid dá stór ceoil reatha is leanúnach s'acu a fhiormiú.

Ceol

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€3,500

Johnson, Martin

Le saothar suntasach don dordveidhil aonair ó Kevin O’Connell a choimisiúnú. Déanfar an saothar nua ar fhad 20 nóiméad a thaibhsiú ag cuid mhaith láithreacha i 2014. Déanfar é a thaifeadadh i gcomhar dlúthdhiosca shaothair de chuid Kevin O’Connell agus taibhsithe ag Martin Johnson agus Therese Fahy.

Ceol

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€4,000

Louth Contemporary Music Ltd

Le buaiteoir Pulitzer-Prize David Lang a choimisiúnú chun scríobh píosa nua ar 20 nóiméad bunaithe ar an Song of Songs. Leis an chéadtaibhsiú domhanda bheith ar siúl in Éirinn i gcomhar le ceoltóirí Éireannacha. Le soathar a thaifeadadh a ndáilfear amach anseo ar lipéad ceirnín Chumann Ceoil Reatha an Lú.

Ceol

Comhairle Contae Lú

€10,000

Music for Galway

Le Jane O'Leary a choimisiúnú chun scríobh píosa do phianó aonair, mar chomhartha chun sonrú ar shár-ranníocaíócht s'aici do shaol ceoil na Gaillimhe. Beidh an píosa seacht go hocht nóiméad ar fhad go neasach agus a bheidh le chur ar chéadtaibhsiú ag Ah Ruem Ahn, buaiteoir duaise de Chomórtas Pianó Idirnáisiúnta Santander.

Ceol

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€2,500

Quatuor Bozzini

Le saothar nua do cheathairéad téadach le clos-athsheinm dhigiteach agus leictreonaic bheo a choimisiúnú. Úsáideann an cruthú 14 nóiméad ar fhad comhoibriú mar phríomhuirlis chumadóireachta. Cuireann sé nodaireacht traidisiúnta, fuaimíocht leictreach, leictreonaic bheo le chéile, chun sraitheanna ábhair idirghníomhaíoch, solúbthach a chruthú. Tugtar an taibhsiú le breith san fhíor-am, ag leathnú ar ról an chumadóra is na dtaibhseoirí.

Ceol

Idirnáisiúnta

€6,500

Quiet Music Ensemble

Le saothar nua suntasach a choimisiúnú do stór ceoil fadtéarmach an Quiet Music Ensemble's ó Pauline Oliveros. Trí bheith ag obair le ceann de na leiritheoirí is túsluaití sa cheol turgnamhaíoch, chun módhanna cruthaitheacha nua a fhorbairt agus chun teorannacha chleachtas an QME a leathnú. Le ranníoc ollmhór a fháil chuig stór ceoil ar annamh a dtaibhsítear in Éirinn.

Ceol

Comhairle Contae Chorcaí

€7,500

The Ark

Le Brian Irvine a choimisiúnú chun chruthú píosa taibhsithe cheoil nua do phaistí i 2013. Is í an aidhm fhadtéarmach ná clár a léiriú ina n-áirítear taibhsithe Ark, camchuairt náisiúnta, ceardlanna do pháistí, tréanáil do pháirtnéirí láithreach agus forbairt ghairmiúil do cheoltóirí.

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€10,000