Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóir Damhsa 2013


Panel: Nicholas Bryson, Anica Louw, Joan Davis


Fuair an Chomhairle Ealaíon 10 iarratas san iomlán ar an scéim agus tá sí tar éis 8 dámhachtain san iomlán a thairiscint ina leith.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Chiodi, Maria Jazmin

Le cultúr damhsa reatha fadtéarmach a choinneáil i dTiobrad Árann Theas trí chlár cónaitheachta domhanda atá ann cheana féin. Leis an Tipperary Excel Centre a fhorbairt mar acmhainn damhsa don phobal agus do ghairmithe damhsa. Le tacú le forbairt ealaíonta na n-ealaíontóirí cónaitheachta den chomhlacht dhamhsa Iseli-Chiodi.

Rince

Comhairle Contae Luimnigh

€20,000

Clarke, Ella

Le cónaitheacht 46-seachtain in Ionad Ealaíon Solstice san Uaimh a chruthú, le tacaíocht ó Chomhairle Contae na Mí. Le feidhmiú mar chomhairleoir damhsa, mar chóiréagrafaí cónaitheachta agus mar chláraitheoir for-rochtana damhsa. Leis na hidirghníomhaíochtaí agus na siompóisiamaí laistigh de ghrúpa ealaíontóírí cónaitheachta sa Solstice a chláreagrú.

Rince

Comhairle Contae na Mí

€20,000

Martin, Emma

Leis an gcónaitheacht dhamhsa a shíneadh go dtí 2014 ag nascadh le damhsóirí cónaitheachta i nDeisceart na hÉireann agus le heagraíochtaí acmhainní damhsa. Le leanúint ar aghaidh leis an gcleachtas cruthaitheach agus leis an obair fhorbartha. Le leanúint ar aghaidh le go mbeadh an damhsa níos feiceálaí agus a bhfuil teacht níos fearr ag daoine air i measc Phobal Ceatharlaigh, trí cheardlanna agus trí dheiseanna taibhsithe.

Rince

Comhairle Contae Cheatharlach

€20,000

Murphy, Laura

Le pobal damhsa ghairmiúil i gCorcaigh a fhorbairt trí dheiseanna a chur ar aghaidh do thréanáil leanúnach, do thaighde agus d'fhorbairt agus d'obair thaispeána. Le Assembling Moments (grúpa pobail do dhéagóirí) a thréanáil agus shíneadh amach chun oibre le damhsóirí gairmiúla is pobail. Le dhá imeacht thaibhsithe a óstáil, sonraithe ar bhonn suímh.

Rince

Comhairle Contae Chorcaí

€20,000

Ní Néill, Ríonach

Le sé ghearrscannán damhsa stiúrtha ag Ríonach Ní Néill a chruthú, a mbaineann le tírdhreach na Gaillimhe, a áiríonn damhsóirí gairmiúla is rannpháirteacha. Le siompóisiam ealaíonta / acadúil ildánach ar dhamhsa agus ar an gcorp thar dhá lá in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a choimeád agus a léirú. Le rochtain dhamhsa gairmiúil is poiblí a mhisniú trí aoicheardlanna agus trí pháirtíochtaí poiblí.

Rince

Comhairle Contae na Gaillimhe

€20,000

Seward, Libby

Leis an gcomhéadan idir na réimsí ealaíon agus ról an damhsa sna próisis thrasealaín a fhiosrú go hiomlán. Le clár imeachtaí a gcuimsíonn an pobal, a gcothaíonn páirtnéireachtaí agus dtógálann luchtanna féachana eolacha ar dhamhsa, a thabhairt. Le ranníoc a chur le gréasán d'ealaíontóirí damhsa a gcleachtann in Éirinn.

Rince

Comhairle Contae Phort Láirge

€16,342

Toner, Aoife

Le clár damhsa pobail is reatha a chur i bhfeidhm, in áit nach bhfuil sé sothagtha. Le hinbhuanaithacht ghníomhaíochtaí damhsa fhadtéarmach a thógáil do phobail chun dul i dtaithí ar thairbhí iomlánaíocha an damhsa.

Rince

Comhairle Contae Dhún na nGall

€20,000

Young, Catherine

Leis an ealaíontóir Catherine Young a thacú chun taighde agus chun forbartha ar shaothar cóiréagrafach. Le leanúint ar aghaidh chun forbartha ar bhonneagar agus ar luchtanna féachanna do dhamhsa i gCiarraí. Le deiseanna a chruthú do rannpháirtíocht mhéadaithe sa damhsa i gCiarraí.

Rince

Comhairle Contae Chiarraí

€20,000